Nad Kostolnicou (SKUEV0863)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Strelníky.

Rozloha: 20,3147 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie predstavuje zachovalý komplex mozaiky tradične obhospodarovaných kosných lúk s vysokou biodiverzitou a krajinársky hodnotné územie s remízkami, solitérmi a políčkami so senníkmi.