Kopec (SKUEV0301)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Priechod.

Rozloha: 3,7509ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210).