Svrčinník (SKUEV0241)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obcí Dolný Harmanec a Kordíky a v okrese Turčianske Teplice v katastri obcí Čremošné, Horná Štubňa a Turček, miestna časť Horný Turček.

Rozloha: 219,8354ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Horské smrekové lesy (9410), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.