Jelšovec (SKUEV0684)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obce Čerín, miestna časť Čačín.

Rozloha: 6,4864ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).