Zvolen (SKUEV0198)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obcí Donovaly, Motyčky a Staré Hory a v okrese Ružomberok v katastri obcí Liptovská Osada a Liptovské Revúce.

Rozloha: 2.590,0652ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, klinček lesklý, zvonček hrubokoreňový, cyklámen fatranský, Boros schneideri, priadkovec trnkový, fúzač alpský, mlok karpatský, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier pobrežný, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.