Mackov bok (SKUEV1149)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obce Slovenská Ľupča.

Rozloha: 7,76ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhu európskeho významu: poniklec prostredný.