Veľká Fatra (SKUEV0238)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obcí Dolný Harmanec, Staré Hory a Turecká, v okrese Dolný Kubín v katastri obce Kraľovany, v okrese Martin v katastri obcí Belá-Dulice, Blatnica, Folkušová, Krpeľany, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, miestna časť Podhradie, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička a Turčianske Jaseno, v okrese Ružomberok v katastri Ružomberka a obcí Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Stankovany a v okrese Turčianske Teplice v katastri obcí Mošovce a Rakša.

Rozloha: 46.349,4219ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Kosodrevina (4070), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, cyklámen fatranský, poniklec slovenský, klinček lesklý, grimaldia trojtyčinková, zvonovec ľaliolistý, klinovka hadia, plocháč červený, bystruška potočná, Rhysodes sulcatus, roháč obyčajný, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový, fúzač alpský, kováčik fialový, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, mlynárik východný, pimprlík mokraďný, fúzač karpatský, hrúz fúzatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, hraboš tatranský, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.