Badínsky prales (SKUEV0044)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Badín.

Rozloha: 154,0189ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, Boros schneideri, mlok karpatský, kunka žltobruchá, vydra riečna, rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý.