Riečanské lúky (SKUEV0861)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Riečka.

Rozloha: 17,1684ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie predstavuje zachovalý a krajinársky hodnotný mozaikovitý komplex suchomilných až mezofilných lúk a pasienkov podhorskej oblasti s výskytom vzácnejších druhov rastlín a živočíchov.