Mackov bok (SKUEV0149)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obce Slovenská Ľupča.

Rozloha: 3,9257ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký.