Mičinské travertíny (SKUEV0857)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Čerín a Dolná Mičiná.

Rozloha: 4,075 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký a modráčik krvavcový. Územie predstavuje údolná travertínová terasa s recentnými i fosílnymi akumulačnými formami pramenných vápencov. V území sa vyskytuje pestrá mozaika chránený biotopov. V území dominujú travinno-bylinné porasty diferencované podľa rôznych nárokov na výšku hladiny podzemnej vody a na koncentráciu rozpustených solí v okolí prameňov. Okrem biotopov európskeho významu sú tu prítomné napríklad aj biotopy vysokých ostríc Lk10 a krovitých vŕb Kr8.