Dedkovo (SKUEV0855)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Riečka.

Rozloha: 15,5043 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový.

Územie predstavuje izolovaný komplex zachovalých mezofilných až xerotermných lúk obklopených lesmi s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov (bezstavovce) v relatívne exponovanom teréne a vyššej nadmorskej výške (približne 900m).