Ľubietovské dúbravy (SKUEV0859)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Ľubietová.

Rozloha: 26,4805 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Územie predstavuje komplex kyslomilných dubových lesov s prechodom do kyslomilných bučín na južne exponovaných svahoch nad Ľubietovou s výskytom zaujímavých skalných útvarov ako sú skalné mestá či suťoviská.