Horná skala (SKUEV0858)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Badín a v okrese Žiar nad Hronom, v katastri Kremnice.

Rozloha: 120,0554 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský, bystruška potočná, plocháč červený a kyjanôčka zelená. Vegetácia územia má charakter pôvodného zmiešaného lesa (jadrová zóna), pričom územie si zachovalo svoj charakter predovšetkým vďaka svojej nedostupnosti, členitosti a extrémnym podmienkam skalných stien, sutín, strmých svahov atď. Zvyšná časť územia, ktorú tvoria tak isto lesné spoločenstvá má napriek bežnému obhospodarovaniu zachovalé a pestré drevinové zloženie.