Iliašská dolina (SKUEV0860)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, mestská časť Radvaň a v katastri obcí Horná Mičiná a Vlkanová.

Rozloha: 101,3938 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký a poniklec prostredný. Územie predstavuje rozľahlý a zachovalý komplex čiastočne tradične obhospodarovaných lúk, pasienkov, krovitých zárastov a lesov na vápencovom podloží v blízkosti Banskej Bystrice z významným početným výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.