Harmanecký Hlboký jarok (SKUEV0244)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obce Dolný Harmanec.

Rozloha: 50,5321ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: medveď hnedý, rys ostrovid a mlok karpatský.