Alúvium Hrona (SKUEV1303)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri Banskej Bystrice, mestská časť Šalková a v katastri obcí Brusno, Lučatín, Medzibrod a Slovenská Ľupča a v okrese Brezno, v katastri Brezna a obcí Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka a Valaská.

Rozloha: 245,8533ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a lavatk lesy (91E0) a druhov európskeho významu: plocháč červený, mihuľa ukrajinská, lavatka podunajská, pĺž severný, hlaváč bieloplutvý,mlok karpatský,kunka červenobruchá, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný a vydra riečna.