Poľana (SKUEV0319)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obcí Hrochoť a Ľubietová, v okrese Brezno v katastri obcí Hronec a Valaská, v okrese Detva v katastri Hriňovej a v okrese Zvolen v katastri obce Očová.

Rozloha: 3.071,8269ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské smrekové lesy (9410), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské kosné lúky (6520) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, plocháč červený, fúzač alpský, bystruška potočná, mlok karpatský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý a vlk dravý.