Baranovo (SKUEV0299)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri Banskej Bystrice, mestské časti Kostiviarska, Sásová a Uľanka, a v katastri obcí Nemce a Špania Dolina.

Rozloha: 861,4733ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, priadkovec trnkový, roháč obyčajný, fúzač alpský, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, netopier obyčajný, medveď hnedý, rys ostrovid.