Šupín (SKUEV0246)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri obce Slovenská Ľupča.

Rozloha: 12,6531ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný a fúzač alpský.