Nízke Javorníky

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Javorníkov.

Poloha: Vytvára pás územia medzi Váhom a podcelkom Vysoké Javorníky. Na severe ho ohraničuje podcelok Vysoké Javorníky, na východe Kysucká vrchovina (podcelky Krásňanská kotlina, Vojenné a Kysucké bradlá), na juhovýchode Žilinská kotlina (podcelok Žilinská pahorkatina), na juhu Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina, Podmanínska pahorkatina a Ilavská kotlina) a na juhozápade Biele Karpaty (podcelky Vršatské bradlá, Kobylináč a Kýčerská hornatina).

Okresy: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Púchov, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Široké (771,1m).

Najnižší bod: Koryto Váhu pri Púchove v nadmorskej výške približne 260m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má reliéf vrchovinný, v ktorom sa miestami vypínajú bradlá z odolnejších hornín. Územie je charakteristické priečnymi dolinami s pomerne hustým osídlením.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Nízkych Javorníkov sú: Púchovská vrchovina, Javornícka brázda, Rovnianska vrchovina, Ochodnická vrchovina, Kysucká kotlina.