Ochodnická vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízke Javorníky.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Zaberá pás územia na západnom (pravom) brehu rieky Kysuca od Krásna nad Kysucou po Kysucké Nové Mesto. Na severe ju ohraničuje podcelok Vysoké Javorníky (časť Rakovská hornatina) na východe časť Kysucká kotlina a na juhozápade časť Javornícka brázda.

Okresy: Čadca, Kysucké Nové Mesto.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kykula (737,6m) nad Krásnom nad Kysucou.

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia pri Kysuckom Novom Meste v nadmorskej výške približne 360m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Kysuca, ktorá je čiastkovým povodím Váhu. Vodné toky z územia tečú východným, resp. juhovýchodným smerom a mimo východným okrajom tečúcej Kysuce preteká strednou časťou Blažkov potok a západným okrajom i Neslušanka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.