Bytčianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského podolia.

Poloha: Nachádza sa na severozápade Slovenska medzi Považskou Bystricou a Žilinou. Je to jeho najvyššie a najsevernejšie položená kotlina. Od susednej Ilavskej kotliny je oddelená v oblasti Považskej Bystrice Podmanínskou pahorkatinou, ktorá je súčasťou bradlového pásma. Na severe ju ohraničujú Javorníky (podcelok Nízke Javorníky), na severovýchode Žilinská kotlina (podcelok Žilinská pahorkatina), na juhovýchode Súľovské vrchy (podcelok Manínska vrchovina) a na juhu podcelok Podmanínska pahorkatina.

Okresy: Bytča, Považská Bystrica, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Váh pri Považskej Bystrici v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba: Kotlina je budovaná prevažne pieskovcami, siltovcami a ílovcami s ojedinelými sklzovými telesami a vápencami z vrchného eocénu až oligocénu. Oblasť Považskej Bystrice je utváraná ílovcami, siltovcami, pieskami, pieskovcami, štrkmi, zlepencami, ojedinele aj evaporitmi a vápencami z obdobia spodného miocénu. 

Reliéf: Má rovinatý reliéf. V strede kotliny sa nachádza mesto Bytča, na juhu Považská Bystrica. Bytčianska kotlina je hustotou osídlenia na úrovni celoslovenského priemeru. Okolité pohoria zasahujú tak blízko ku korytu Váhu, že vytvárajú iba pretiahnutú dolinu v smere severovýchod-juhozápad. V rovnakom smere má dĺžku približne 22km a v smere severozápad-juhovýchod miestami šírku 2-3km. Prirodzenú os územia vytvára rieka Váh, ktorá na severnom okraji kotliny stáča svoj tok zo západného na juhozápadný až južný. Fluvizeme sledujú koryto Váhu, pričom pás fluvizemí je viac menej rovnomerný na oboch brehoch Váhu. V oblasti Považskej Bystrice prevažujú kambizeme nasýtené. Z Bielych Karpát a Strážovských vrchov vybiehajú do doliny Váhu aj polohy rendzín. Z pôdnych druhov prevažujú v Bytčianskej kotline piesčito-hlinité až hlinité pôdy.

Lesné porasty:

Vodstvo: Os územia vytvára rieka Váh, ktorá ho svojimi prítokmi aj odvodňuje.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Klimaticky patrí kotlina do mierne teplej oblasti.

Delenie: Podcelok Bytčianska kotlina sa ďalej nedelí.