Manínska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Súľovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej a západnej časti. Na severe, západe a severozápade ho ohraničuje Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina), na severovýchode Žilinská kotlina (podcelok Žilinská pahorkatina) a na východe podcelok Súľovské skaly.

Okresy: Bytča, Považská Bystrica, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Manín (890,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na jeho západnom okraji v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Patrí do oblasti pararendzín a rendzín na zvetralinách pevných karbonátových hornín. Horniny sú tektonicky porušené rozpukané, čiastočne sa drobia. Zaraďujú sa do oddelenia terestrických pôd. Z pôdnych druhov sú v území zastúpené pôdy hlinité až piesočnato-hlinité, silno skeletnaté s výskytom skalných brál a kamenných morí.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú prítoky Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Manínskej vrchoviny sú Maníny.