Maníny

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Manínska vrchovina.

Poloha: Je to jeho najvýraznejšia časť a leží na jej západnom okraji. Nachádza sa asi 3km severovýchodne od Považskej Bystrice, východne od údolia Váhu. Na severe a východe ju ohraničuje podcelok Manínska vrchovina a na juhu a na západe Považské podolie (podcelok Podmanínska pahorkatina).

Okresy: Považská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Manín (890,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na jeho západnom okraji v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba: Manínske bradlo nudujú intenzívne zvrásnené, tektonicky vztýčené, veľmi odolné vápencové súvrstvia jury a spodnej kriedy od liasu po barém-apt. Nachádzajú sa tu polohy sivých vrstevnatých vápencov s rohovcami, bielych piesčitých krinoidných vápencov, červených hľuznatých vápencov, slienitých vápencov, masívnych organogénnych a organodetritických vápencov. Súvrstvia dosahujú mocnosť niekoľko sto metrov.

Reliéf: Časť je v smere sever-juh dlhá približne 5km a v smere západ-východ široká približne 2km. Maníny zaberajú masívy Veľkého a Malého Manína, rozdelených hlbokou Manínskou tiesňavou. Bradlový reliéf tiahnuci sa po južnom okraji flyšových pohorí tu prechádza na ľavú stranu Váhu a vytvára jedno z najmohutnejších bradiel na Slovensku (Manínske bradlo). Je typickým predstaviteľom manínskeho príkrovu ako súčasti bradlového pásma. Povrch územia formovali fluviokrasové procesy, vznikli rôzne formy podzemného a povrchového krasu. Na úbočiach oboch Manínov sa nachádza veľké množstvo zdokumentovaných jaskýň rôznej veľkosti, miestami súvislé plochy škráp a krasové jamy (závrty).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.

Vrchy a sedlá:

Veľký Manín (890,6m).

Malý Manín (812,6m).