Javorníky

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovensko-moravské Karpaty v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Hrebeň Javorníkov na západe tvorí štátnu hranicu s Českou republikou. Na severe ho ohraničuje Turzovská vrchovina (hranicou je údolie rieky Kysuca), na severovýchode Kysucká vrchovina (hranicou je údolie rieky Kysuca), na juhovýchode Žilinská kotlina, na juhu Považské podolie a na juhozápade Biele Karpaty.

Okresy: Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Púchov, Žilina.

Rozloha: 884km2.

Najvyšší bod: Veľký Javorník (1.071,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Javorníky tvoria súčasť flyšového pásma Karpát. Sú budované paleogénnymi flyšovými horninami, často sa striedajú prachové ílovce s plochami pieskovcov, a čiastočne horninami bradlového pásma. Bradlové pásmo sa nachádza iba severne od Dolnej Marikovej. Tvoria ho dve malé bradielka strednotriasových sivých dolomitov a mladších červenohnedých hľúznatých vápencov, slieňov, zlepencov a pieskovcov.

Reliéf: Os horského pásma tvorí málo rozčlenený chrbát, budovaný masívnymi paleogénnymi pieskovcami flyša. Severná časť pohoria predstavuje masívny hornatinový reliéf, južnejšia a nižšia vrchovinový reliéf. Javorníky tvoria juhozápadnú časť CHKO Kysuce.

Lesné porasty: Nadmorská výška a klimatické podmienky ovplyvnili zloženie vegetácie. Povrch je do veľkej miery pokrytý lesom. Vo vyšších polohách prevažujú ihličnaté lesy, prevažne smrekové monokultúry s občasným výskytom jedlí. Vyskytujú sa aj zmiešané a listnaté, najmä bukové lesy. V bradlovom pásme sa vyskytujú borovice. Územie s nižšou nadmorskou výškou je využívané z väčšej časti na poľnohospodárske účely, len na niektorých miestach zostali jelšové porasty.

Vodstvo: Na svahoch Javorníkov pramení množstvo drobných potokov a riečok. Niektoré tečú na českú stranu a tvoria prítoky rieky Bečva, na slovenskej strane sa vlievajú do dvoch hlavných vodných tokov tejto oblasti, a to do Váhu a do Kysuce.

Rastlinstvo: V typickom kopaničiarskom území roztrateného osídlenia sú odlesnené plochy pokryté trvalými trávnymi porastmi, v nižších polohách aj poľami.

Živočíšstvo: Svojím charakterom odpovedá živočíšnym spoločenstvám podhorského a horského pásma. Nachádzajú sa tu z veľkých šeliem medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, zastúpené sú tu aj drobné cicavce.

Klimatické pomery: Pohorie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Teploty sa v zimnom období pohybujú od -2°C do -5°C, v letných mesiacoch je teplotný priemer približne 16-18°C. Počet dní so snehovou prikrývkou je približne 60-100, počet letných dní približne 30-50.

Delenie: Javorníky sa delia na 2 geomorfologické podcelky: Vysoké Javorníky, Nízke Javorníky.