Kysucká vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Stredné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničujú Kysucké Beskydy, na severovýchode Oravské Beskydy, na východe Podbeskydská vrchovina a Oravská Magura, na juhovýchode Oravská vrchovina, na juhu Malá Fatra a Žilinská kotlina, a na západe Javorníky a Turzovská vrchovina.

Okresy: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha: 408km2.

Najvyšší bod: Pupov (1.095,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba: Najvyššie vrchy a bradlá tvoria odolné vápence bradlového pásma.

Reliéf: Je to rozľahlý vrchovinný masív, kde sa striedajú kopce s hlbokými dolinami.  Nemá ústredný chrbát. Na juhu sa rozprestiera bradlové pásmo, na severe flyšové pásmo. Pestré horninové zloženie bradlového pásma sa prejavilo vo výraznej vertikálnej členitosti povrchu. Nápadne vyčnievajúce tvary predstavujú vypreparované vápencové tvrdoše. Vo flyšovom pásme budovanom súvrstviami pieskovcov a ílovcov sa vyvinuli kopovité vyvýšeniny alebo ploché chrbáty, striedajúce sa s erózno-denudačnými zníženinami. Reliéf je pestrý, závislý od odolnosti hornín. Rozpojené pohorie má hornatinový, podvrchovinový a pahorkatinový reliéf. Osídlenie tvoria sústredené vidiecke sídla alebo roztrúsené kopanice. Územie roztrateného osídlenia (rale) mozaikovito pokrývajú lúky, pasienky, polia i sekundárne kroviny. Viac ako polovica územia patrí do CHKO Kysuce.

Lesné porasty: Viac ako polovicu povrchu pokrýva les. Pôvodný, prevažne bukový les bol nahradený prevažne smrekovým lesom. Plošinaté časti pohoria a brázdy sú odlesnené.

Vodstvo: Územím preteká rieka Kysuca, ktorá prerezáva v Kysuckej bráne bradlové pásmo. Jej najvýznamnejšie prítoky sú Bystrica a Varínka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Pohorie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Priemerné teploty v zimnom období sú -3°C až -7°C, v letnom období 12-16°C, počet dní so snehovou pokrývkou je 120-160 a počet letných dní je 10-30.

Delenie: Kysucká vrchovina sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Kysucké bradlá, Vojenné, Bystrická brázda, Krásňanská kotlina.