Turzovská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Západné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa severne od údolia rieky Kysuca až po štátnu hranicu s Českou republikou. Na severe ho ohraničujú Moravsko-sliezske Beskydy, na severovýchode Jablunkovské medzihorie, na východe Kysucké Beskydy, na juhovýchode Kysucká vrchovina, na juhu Javorníky a na západe štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Čadca.

Rozloha: 211km2.

Najvyšší bod: Beskydok (953,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie budujú paleogénne flyšové súvrstvia račianskej jednotky zastúpené vápnitými ílovcami, pieskovcami a zlepencami.

Reliéf: Vrchovina má stredne rezaný vrchovinný, pomerne hladký reliéf s amplitúdou 181-310m. Väčšina územia leží v nadmorskej výške 700-800m. Pohorie patrí k typu rozpojených pohorí, pretože nemá ústredný chrbát, ale dolinami potokov je rozčlenená na rad samostatných chrbtov. V dolinách územia je roztrúsené, pre Kysuce typické kopaničiarske osídlenie. Časť územia patrí do CHKO Kysuce.

Lesné porasty: Povrch asi z polovice pokrývajú sekundárne smrekové lesy. Odlesnené časti v kopaničiarskej krajine zaberajú lúky, pasienky i polia.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Turzovská vrchovina sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Zadné vrchy, Predné vrchy, Kornická brázda, Hornokysucké podolie.