Ilavská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského podolia.

Poloha: Nachádza sa na západnom Slovensku v jeho centrálnej časti, medzi Púchovským a Trenčianskym prielomom Váhu. Na severe ju ohraničujú Javorníky (podcelok Nízke Javorníky), na severovýchode podcelok Podmanínska pahorkatina, na východe a juhovýchode Strážovské vrchy (podcelok Trenčianska vrchovina), na juhozápade podcelok Trenčianska kotlina a na západe podcelok Bielokarpatské podhorie a Biele Karpaty (podcelok Vršatské bradlá). Predel medzi Ilavskou kotlinou a Trenčianskou kotlinou leží približne na spojnici Brezina na ľavom brehu a Skalka na pravom brehu Váhu pri Trenčíne.

Okresy: Ilava, Púchov, Trenčín.

Rozloha: 150km2.

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto Váhu pri Skalke v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba: Ilavskú kotlinu tvoria horniny bradlového pásma a neogénne usadeniny, pokryté riečnymi náplavami Váhu a jeho prítokov. Leží na íloch, siltoch, pieskoch, štrkoch z vrchného miocénu až pliocénu.

Reliéf: Prevažne rovinatá zníženina má tvar pretiahnutý v smere severovýchod-juhozápad pozdĺž toku Váhu. Dlhá je 30km, široká iba 3-5km. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 215-300m. Severozápadná odlesnená časť územia má plochý povrch, juhovýchodná časť na západných okrajoch zalesnených Strážovských vrchov má vrchovinový charakter. Pás fluvizemí je zreteľne širší na pravom brehu ako na ľavom. Z Bielych Karpát a Strážovských vrchov vybiehajú do doliny Váhu aj polohy rendzín. Z pôdnych druhov, prevažujú v Ilavskej kotline piesčité a hlinito-piesčité pôdy. Ilavská kotlina patrí medzi husto obývané oblasti. Osídlenie je pomerne rovnomerné, najvyššiu koncentráciu dosahuje v južnej časti v okolí priemyselných centier. Sídla sa nachádzajú po oboch brehoch Váhu na cestách sledujúcich vodný tok.

Lesné porasty:

Vodstvo: Kotlina lemuje rieku Váh, ktorý vytvára os kotliny a okrem pravostrannej Vláry má na území najmä malé prítoky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Podcelok Ilavská kotlina sa ďalej nedelí.