Bielokarpatské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského podolia.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti medzi Novým Mestom nad Váhom a obcou Pruské a lemuje jeho západný okraj v podhorí Bielych Karpát. Na východe ho ohraničujú podcelky Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Dolnovážska niva), na juhozápade Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty) a Myjavská pahorkatina a na západe Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Súčanská vrchovina, aj časťou Súčanská kotlina a podcelok Vršatské bradlá).

Okresy: Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf: Na území leží Nové Mesto nad Váhom.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bielokarpatské podhorie sa ďalej nedelí.