Trenčianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského podolia.

Poloha: Nachádza sa na západnom Slovensku v jeho južnej časti medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Na severovýchode ju v Trenčianskom prielome ohraničuje podcelok Ilavská kotlina, na východe Strážovské vrchy (podcelok Trenčianska vrchovina), na juhu Považský Inovec (podcelky Vysoký Inovec a Inovecké predhorie, aj časťou Selecká kotlina) a v priestore tzv. Beckovskej brány Podunajská pahorkatina (podcelok Dolnovážska niva) a na západe podcelok Bielokarpatské podhorie. Predel medzi Ilavskou kotlinou a Trenčianskou kotlinou leží približne na spojnici Brezina na ľavom brehu a Skalka na pravom brehu Váhu pri Trenčíne.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Váh pri Beckove v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba: Trenčianska kotlina je tektonického a erózneho pôvodu a jej skladba je značne rôznorodá. Jej podložie tvoria najmä druhohorné horniny bradlového pásma. Prevažujú ílovce, siltovce, pieskovce a zlepence spodného miocénu v južnej a západnej časti. Oblasť južne od Trenčína sa vyznačuje skôr výskytom ílov, siltov, pieskov a štrkov obdobia vrchného miocénu až pliocénu. Iba vyvýšená časť kotliny medzi Trenčínom a obcou Soblahov je vystlaná flyšom, ktorý tvoria pieskovce a ílovce a je zo starších treťohôr.

Reliéf: Má pretiahnutý tvar v smere severovýchod-juhozápad, dĺžku približne 18km a šírku do 10km. Kotlina lemuje rieku Váh, ktorý vytvára os kotliny a v ktorého blízkosti vedú významné dopravné komunikácie. Leží v nadmorskej výške približne 190-400m. Má rovný až mierne členitý povrch. Pás fluvizemí je zreteľne širší na pravom brehu ako na ľavom. V oblasti južne od Trenčína prevládajú kambizeme na viatych pieskoch. Z Bielych Karpát a Strážovských vrchov vybiehajú do doliny Váhu aj polohy rendzín. Z pôdnych druhov prevažujú piesčité a hlinito-piesčité pôdy. Trenčianska kotlina patrí medzi husto zaľudnené územia. Centrom územia je mesto Trenčín, ktoré leží v jeho severnej časti. Osídlenie je pomerne rovnomerné, obce sa nachádzajú po oboch brehoch Váhu a v dolinách riek do neho ústiacich.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Podcelok Trenčianska kotlina sa ďalej nedelí.