Vysoký Inovec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. Na severe ho ohraničuje Považské podolie (podcelok Trenčianska kotlina), na severovýchode Strážovské vrchy (podcelok Trenčianska vrchovina), na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), na juhu podcelok Nízky Inovec a na západe podcelok Inovecké predhorie (aj časťou Selecká kotlina).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Inovec (1.041,6m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie budujú zväčša kryštalické bridlice (svory, ruly), na ktorých vznikol silne členitý hornatinový reliéf s relatívnymi výškovými rozdielmi 311-640m a stredným uhlom sklonu svahov 12-24°. Najvyšší vrch budujú kryštalické bridlice, rovnako ako asi 2km južne vzdialený druhý najvyšší vrch Kržlenica (968m) – prever výšku!.

Reliéf: Najvyššia časť pohoria. Ústrednou osou je hlavný chrbát, ktorý prebieha približne v smere sever-juh. Na východ a na západ z neho vystupujú krátke rázsochy so strmými stráňami a vrcholmi vysokými 700-800m. V centrálnej časti hlavného chrbta, ktorého výška neklesá pod 700m, vystupujú viaceré vrcholy vyššie viac ako 900m. Rázsochy hlavného chrbta obklopujú krátke doliny so strmými svahmi.

Lesné porasty: Činnosť človeka tu zmenila charakter vegetácie viac ako v okolí vrchu Jakubová (906m) – prever výšku!, kde sa lepšie zachovali charakteristické bučiny.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do teplej a chladnej klimatickej oblasti. Priemerné januárové teploty sú od -5°C do -6,5°C, priemerné júlové teploty 13,5-16°C. Ročný úhrn zrážok je 800-1.100mm, snehová pokrývka 120-140 dní.

Delenie: Podcelok Vysoký Inovec sa ďalej nedelí.