Kýčerská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa v ich najsevernejšej časti. Západným okrajom lemuje štátnu hranicu s Českou republikou. Na severe ju ohraničujú Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky, oddeľuje ich Púchovská dolina a rieka Biela voda) a na juhovýchode a na juhu podcelok Kobylináč (aj časťou Zubácka brázda).

Okresy: Ilava, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kýčera (828,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kýčerská hornatina sa ďalej nedelí.