Jasenica

Jasenica

Poloha

Obec leží v Javorníkoch na začiatku Papradnianskej doliny, na brehoch rieky Papradnianka. Historická Veľká Jasenica leží na pravom brehu rieky a historická Malá Jasenica leží na ľavom brehu rieky.

Najvyšší bod: Hradište (630,3m).

Najnižší bod: Rieka Papradnianka pri výtoku z katastra obce (298m).

História obce

Územie obce sa uvádza v rokoch 1246-1250 spolu s Bytčou ako majetok bána Fila, ktorý ho dostal od kráľa Bela IV. za zásluhy v boji s Tatármi. V súpise majetku nitrianskeho biskupstva z roku 1269 na severozápadnom Slovensku (za čias biskupa Vincenta II.) sa spolu s Bytčou a Urbanovom (dnes miestna časť obce Maršová-Rašov) uvádza aj latinský názov „possessionis Jezencha“ (vlastník Jasenice). Išlo pravdepodobne o územie Veľkej Jasenice. V tomto období Jasenica krátky čas patrila aj Matúšovi Čákovi, keď obsadil cirkevné majetky na Považí. Do majetku nitrianskeho biskupstva patrila Jasenica až do roku 1394, keď nitriansky biskup Michal II. s podporou nitrianskej kapituly predal Mikulášovi Suňogovi z Abova a jeho synom právo richtárstva v dedine Jasenica („villicatum possessionis nostre Yezenche vocate“) za 50 mariek. Chotár vtedajšej Jasenice bol oveľa väčší ako je dnes. Podľa histórie obcí PapradnoBrvnište chotár Veľkej Jasenice siahal až do týchto končín. Keď v 14.storočí začala do severnej časti Papradnianskej doliny prúdiť valaská kolonizácia, určovaná feudálnym panstvom Bytča, z pôvodného chotára Veľkej Jasenice sa neskôr v 15.storočí vyčlenil ucelený chotár Papradna. Potomkovia tejto kolonizácie v 16.storočí založili tiež v pôvodnom chotári Veľkej Jasenice obec Brvnište. Ďalšie pomenovanie územia Jasenice je: 1271 Jezenche, 1332 Jasencia, Jaszencia, 1394 Yezenche, 1398 Kis Jezenchiese, 1414 Jesenyca, 1458 Jessenycz, 1520 Gessenicz, 1576-1580 Gesenycze, 1598 Kys Jeszenieze, 1641 Jezenica, 1700 Nagy Jesszenic.

Ďalšie názvy Veľkej Jasenice: 1773 Nagy-Jeszenicz, Welka Jesenica, 1786 Nagy-Jeszenitz, Sunyog Jeszenitz, 1808 Nagy Jeszenicz, Szunyog-Jeszenicz, Welké Jesenice, 1863-1902 Nagyjeszenic, 1907-1913 Nagyjeszence, 1920-1924 Veľká Jesenica. Od roku 1536 patrila časť Jasenice aj bratom Jánovi a Rafaelovi Podmanickým, ktorí ju dostali darom od Jána Zápolského. Suňogovci tu postavili veľkú továreň na výrobu súkna a plátna, ktorá neskôr zanikla. Ján Suňog sa tu neúspešne snažil ťažiť uhlie. Pre dlžoby jeho majetok prešiel do rúk Davida Kufflera z Beckova. Okolo roku 1850 založil pálenicu. Po Davidovi Kufflerovi sa vlastníkom majetku stal zeman Jozef Lord, neskôr zeman Lajos Ede Rósa de Kunhalom z Budapešti a nakoniec Marmorstein. Do vlastníctva miestnych gazdov prešiel majetok až v roku 1910, kedy si ho rozparcelovali. V roku 1598 mala obec 20 domov, v roku 1720 mala 14 daňovníkov, v roku 1784 mala 32 domov, 40 rodín a 197 obyvateľov, v roku 1828 mala 28 domov a 256 obyvateľov, v roku 1869 mala 213 obyvateľov, v roku 1880 mala 212 obyvateľov, v roku 1890 mala 217 obyvateľov, v roku 1900 mala 217 obyvateľov a v roku 1910 mala 246 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V polovici 16.storočia sa majetok nitrianskeho biskupstva rozčlenil na dve obce. Vtedy sa majiteľmi panstva v Bytči stali Turzovci, ktorí preberali bývalý majetok nitrianskeho biskupstva. Malá Jasenica prešla pod majetok panstva Bytča (uvádza sa v jeho urbári v roku 1592, 1673 a 1721) a Veľká Jasenica pod šľachtický rod Suňogovcov.

Malá Jasenica sa prvýkrát spomína v roku 1598 ako Kys Jeszenieze. Ďalšie názvy: 1773 Kis-Jeszenicz, 1786 Kisch-Jeszenitz, 1808 Kis Jeszenicza, Malé Jesenice, 1863-1902 Kisjeszenic, 1907-1913 Kisjeszence, 1920-1924 Malá Jesenica. Patrila zemianskej rodine Mikuláša Suňoga. Malá Jasenica patrila do panstva kniežaťa Esterháziho. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a chovom dobytka. V 19.storočí tu bol pivovar, neskôr prestavaný na pálenicu, ktorá po čase zhorela. V 19.storočí Malú Jasenicu, ako súčasť hradného panstva Bytča, odkúpil obchodník s drevom Leopold Popper. Od neho ju v roku 1917 kúpila barónka Hanka a od nej tento majetok kúpil Eduard Schlesinger. Nakoniec ho kúpili gazdovia z Papradna a nasledovala parcelácia majetku. V roku 1598 mala 13 domov, v roku 1720 mala 8 daňovníkov, v roku 1784 mala 34 domov, 39 rodín a 215 obyvateľov, v roku 1828 mala 28 domov a 256 obyvateľov, v roku 1869 mala 228 obyvateľov, v roku 1880 mala 185 obyvateľov, v roku 1890 mala 196 obyvateľov, v roku 1900 mala 219 obyvateľov a v roku 1910 mala 200 obyvateľov.

V roku 1924 sa obce Veľká a Malá Jasenica pod spoločný názov Jesenica, od roku 1946 Jasenica. V obci sa v rokoch 1924-1948 nachádzali píly, mlyn a tehelňa. V roku 1930 mala obec 576 obyvateľov, v roku 1940 mala 682 obyvateľov, v roku 1950 mala 711 obyvateľov, v roku 1957 mala 165 domov a 742 obyvateľov, v roku 1961 mala 855 obyvateľov, v roku 1970 mala 933 obyvateľov, v roku 1980 mala 948 obyvateľov, v roku 1991 mala 945 obyvateľov, v roku 2001 mala 948 obyvateľov, v roku 2009 mala 1.030 obyvateľov, v roku 2011 mala 1.051 obyvateľov a v roku 2015 mala 1.095 obyvateľov. Na začiatku 20.storočia chodila väčšina obyvateľov na sezónne poľnohospodárske práce do južných okresov Slovenska, do Rakúska a Nemecka. V rokoch 1923 a 1926 zasiahli obec veľké povodne. Počas SNP pôsobili v okolí partizánske skupiny. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici a Púchove, časť v lesoch.

História osídlenia územia

Pri kopaní základov miestnej školy v polohe Chmelínec sa našlo sídlisko a popolnicové pohrebisko z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. z lužickej kultúry. Našlo sa tu viac ako 50 žiarových hrobov, vyhĺbené boli v hĺbke 60-120cm. Na skúmanej ploche sa pod 20-30cm hrubou ornicou nachádzala 30-40cm hrubá vrstva čiernej hliny, v spodnej časti už zmiešaná so štrkom. V tejto hĺbke sa ukazovali aj kamene a pieskovcové platne prikrývajúce hroby. Odkrylo sa celkom 53 hrobov. Odkryté tu boli jamové, popolnicové a kombinované hroby. Boli tu zistené tri rozmery hrobových jám (60x80cm, 30x40cm a 50x60cm). Boli to nadol sa zužujúce priehlbyiny oválneho a lebo kruhového tvaru. Hĺbka bola 60-130cm. Hroby sa označovali kameňmi v tvare mohyliek. Mohyliek bolo celkom 8. Pod nimi sa našlo viac hrobov, v štyroch prípadoch iba jeden hrob. Celá plocha pohrebiska mohla mať rozmery 30x50m. Najčastejšími nálezmi boli črepy, ale aj bronzový nôž. Pohrebisko pravdepodobne slúžilo širšiemu okoliu.

V častiach Predná hôrka a Hradište sa našli nálezy z konca kamennej doby. Poloha Hradište bola osídlená okrem prelomu letopočtov aj vo veľkomoravskom období. V polohe Hradište sa síce nezistili viditeľné valy, ale zato tu bola objvená kultúrna vrstva a prepálená hlina s nálezmi keramiky z neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700/400 p. n.l.) a mladej železnej doby (laténska doba) (400 p. n.l. – 0). Lokalita patrí medzi významné pamätníky lužicej a púchovskej kultúry v regióne a možno ju považovať za súčasť rozsliahlého sídliska, ktoré sa nachádzalo v polohe Mikulské pole medzi vrchmi Klapy a Hradište. Množstvo málezov najmä keramiky datuje osídlenie do obdobia mladej (mladšej) bronzovej doby (1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.) až po koniec starej železnej doby (halštatská doba) (700 p. n.l. – 400 p. n.l.). Okrem črepov lužickej kultúry sa tu našli aj kamenné osličky a tiež forma na odlievanie bronzových špirálok, vyrobená z pieskovca. V rímskej dobe (0 – 380) sa na Hradišti nachádzala pozorovateľňa. Bola súčasťou ochrany severnej hranice R9mskej ríše.

Z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 sa v častiach Predná hôrka, Hradište a na Záklapí našli grafitové črepy.

Hrádok Predná hôrka.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaštieľ.

Kostol svätého Michala Archanjela.

Kríže: Pred obcou, Lokalita Borie.

Hrádok Predná hôrka.

Busta Andreja Hlinku.

Historické hasičské auto.

Hrobka barónky Schmertzing.

Papradnianska dolina.

Chránené a významné stromy: Jasenická lipa, Pamätný strom.

Cyklotrasy: 2307, 5312, 8313.

Náučný chodník Klapy.

Turistický chodník KST: 2695.