Kňaží stôl (SKUEV0275)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obcí Čierna Lehota, Kšinná (miestna časť Závada pod Čiernym vrchom), Ľutov, Podlužany, Prusy, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Timoradza a Trebichava a v okrese Prievidza, v katastri obce Valaská Belá.

Rozloha: 4.227,0315ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný, fúzač alpský, kunka žltobruchá, podkovár veľký, rys ostrovid, medveď hnedý, netopier obyčajný a podkovár malý.