Udrina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Slatina nad Bebravou, Timoradza a Trebichava.

Rozloha: 1.073.600m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 107,36ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana lesných, stepných a skalných spoločenstiev na vápencovom a dolomitovom podklade. Hodnotné bučiny a dubiny s dubom plstnatým. Výskyt chránených druhov rastlín. Územie patri medzi najvzácnejšie v okrese. Na južných expozíciách sú tu ideálne podmienky pre vývoj xerotermnej vegetácie a spoločenstiev s dubom plstnatým a dubom cerovým. Na chladnejších stanovištiach rastú bukové lesy. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.