Kňaží stôl (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Ľutov a Trebichava.

Rozloha: 883.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Kňazí stôl. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana botanicky zaujímavého územia s xerotermnými dúbravami, stepnými a lesostepnými spoločenstvami na južných svahoch a bučinami na severných svahoch na vápencoch a dolomitoch a na malých flyšových ostrovčekoch alebo bridliciach v Strážovských vrchoch. Teplomilné i lesné druhy rastlín, výskyt vzácnych a ohrozených rastlín (aj z čeľade vstavačovitých) a živočíchov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.