Rysia (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Čierna Lehota a v okrese Prievidza, v katastri obce Valaská Belá.

Rozloha: 304.900m2.

Ochrana: Súkromná prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2004.

Opis: Je to druhá vyhlásená súkromná prírodná rezervácia na Slovensku. Ochrana evolučných procesov v komplexe prirodzených lesných porastov Strážovských vrchov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Vznikla z iniciatívy Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Predošlým majiteľom lesa, nazývaného tiež Pekárova hora, bol MUDr. Eduard Satina, ktorý les v roku 1998 venoval zoskupeniu. Na území sa nachádzajú mnohé druhy rastlín, živočíchov a húb, ktoré sú typické pre prirodzené bukové lesy v Strážovských vrchoch, ako napríklad buk lesný, javor horský, papraď samčia, lipkavec marinkový, práchnovec kopitovitý, fúzač alpský, tesár čierny, muchárik malý, salamandra škvrnitá a mnoho iných. Tieto druhy tu prirodzene žijú dnes, na konci teplej doby medziľadovej, v ktorej sa práve nachádzame. Pred 8.000 rokmi tu možno rástli druhy typické pre dubové lesy, ako dub zimný, fúzač veľký, bleduľa jarná alebo ďateľ prostredný. Možno o 8.000 rokov tu naši potomkovia budú obdivovať chladné jedľovo-smrekové lesy s hlucháňom, drozdom kolohrivým, jarabinou vtáčou a visiacimi chuchvalcami lišajníkov. A práve preto táto rezervácia vznikla.