Bradlo (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Ľutov.

Rozloha: 976.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzalo sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Rozprestiera sa na rovnomennom vrchu Bradlo /561,0m/. Ochrana dúbrav, stepných a lesostepných spoločenstiev na členitom druhohornom podklade (vápence, dolomity, kremence, kremité pieskovce). Na severných svahoch bučiny, na južných svahoch dúbravy a lesostepné spoločenstvá. Xerotermná vegetácia, výskyt vzácnych horských a dealpínskych druhov rastlín (aj vstavačovitých) v Strážovských vrchoch. Územie reprezentuje druhovo najbohatšie časti geomorfologického celku. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.