Ľutovský Drieňovec (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Ľutov, Podlužany a Timoradza.

Rozloha: 2.600.400m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 260,04ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev, v miestach nesúvislého zapojenia s koncentrovanou xerotermnou vegetáciou. Veľké množstvo xerotermnej vegetácie (na južných svahoch Vysokej a Drieňovca) so vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Z lesných spoločenstiev sú na hrebeňoch zastúpené bučiny, miestami aj voľné dúbravy na dolomitických vápencoch. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.