Nová Dubnica

Nová Dubnica

Poloha

Mesto leží v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov.

Najvyšší bod: Langáč (698,2m).

Najnižší bod: Hladina Kolačínskeho potoka pri výtoku z katastra mesta (230m).

História mesta

Obec vznikla v rokoch 1951-1953 v časti chotára Dubnice nad Váhom, zvanej Kvášovec, ako nové sídlisko zamestnancov dubnických závodov, ktoré sa vtedy rozširovali. S výstavbou sa začalo v auguste 1951, prví obyvatelia prišli v roku 1953. Do roku 1956 bola vedená ako sídlisko Dubnice nad Váhom (v tom roku už mala asi 2.000 obyvateľov), od 1.1.1957 sa stala samostatnou obcou pod názvom Nová Dubnica. Dňa 8.6.1960 jej bol priznaný štatút mesta. Obyvatelia v 20.storočí pracovali väčšinou v závodoch v Dubnici nad Váhom. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Novej Dubnici potvrdený štatút mesta. V roku 1961 malo mesto 4.067 obyvateľov, v roku 1970 malo 9.880 obyvateľov, v roku 2012 malo 11.401 obyvateľov a v roku 2018 malo 11.116 obyvateľov. Mesto sa rozrástlo o štvrť Miklovky, v ktorej od roku 1970 vyrástlo takmer 750 rodinných domov formou individuálnej bytovej výstavby.

História osídlenia územia

Sídlisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l., sídlisko z okruhu púchovskej kultúry z neskorej laténskej doby (60 p. n.l. – 0) zo zlomu letopočtu.

V Malom Kolačíne nálezy zo slovanského sídliska z 10.-11.storočia.

Vo Veľkom Kolačíne v lokalite Húštik boli objavené dve sídliská slovanských predkov z veľkomoravského obdobia (833-907).

Vo Veľkom Kolačíne bolo objavené väčšie sídlisko s viacerými fázami osídlenia a bolo tu objavené aj lužické žiarové pohrebisko.

Mestské časti

Malý Kolačín

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1355 ako Kolecsin. Historické názvy: 1484 Kys Kolechen, 1496 Kolachan, 1773 Maly Kolacsin. Patrila zemianskej rodine Kolečanských a Podmanických. V roku 1598 mala 4 domy, v roku 1784 mala 21 domov, v roku 1828 mala 20 domov, v roku 1869 mala 87 obyvateľov, v roku 1880 mala 67 obyvateľov, v roku 1890 mala 72 obyvateľov, v roku 1900 mala 81 obyvateľov, v roku 1910 mala 90 obyvateľov, v roku 1921 mala 115 obyvateľov, v roku 1930 mala 170 obyvateľov, v roku 1940 mala 208 obyvateľov, v roku 1948 mala 299 obyvateľov a v roku 2015 mala 334 obyvateľov. Obyvatelia sa začiatkom 20.storočia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, boli iba drobnými majiteľmi pôdy. Bol tu veľkostatok grófa Škribenského. V roku 1960 zlúčením obcí Malý a Veľký Kolačín vznikla obec Kolačín, ktorá sa neskôr opäť rozdelila. V roku 1961 mali spojené obce 973 obyvateľov a v roku 1970 mali 1.026 obyvateľov. K mestu bola obec pričlenená v roku 1971.

Nová Dubnica

Veľký Kolačín

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1355 ako duo ville Kolechyn (ďalšie názvy: 1368 Kelechen, 1439 Kolechyn, 1773 Welky Kolacžin). Patrila hradu Súča, v novembri 1449 bola pričlenená k hradnému panstvu Trenčín. Patrila ak Podmanickým. V roku 1598 mala mlyn a 16 domov, v roku 1784 mala 37 domov, v roku 1828 mala 34 domov, v roku 1869 mala 253 obyvateľov, v roku 1880 mala 316 obyvateľov, v roku 1890 mala 322 obyvateľov, v roku 1900 mala 337 obyvateľov, v roku 1910 mala 354 obyvateľov, v roku 1921 mala 401 obyvateľov, v roku 1930 mala 442 obyvateľov, v roku 1940 mala 538 obyvateľov, v roku 1948 mala 663 obyvateľov a v roku 2015 mala 549 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, boli iba drobnými majiteľmi pôdy. V roku 1960 zlúčením obcí Veľký a Malý Kolačín vznikla obec Kolačín, ktorá sa neskôr opäť rozdelila. V roku 1961 mali spojené obce 973 obyvateľov a v roku 1970 mali 1.026 obyvateľov. K mestu bola obec pričlenená v roku 1971.

Zaujímavosti v meste a okolí

Obytné domy.

Kaplnka obrátenia svätého Pavla, apoštola.

Kostoly: Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Jozefa, robotníka.

Kríž na Mierovom námestí.

Kino Panorex.

Pamätná lipa.

Markovica (592,1m).

Cyklotrasy: 2303, 8302.

Miestny chodník na Markovicu.

Náučný chodník Jeleň – Baračka.

Turistické chodníky KST: 5580, 8585.