Lednica

Lednica

Poloha

Obec leží v jednom z údolí Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Kobylinec (911,6m).

Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z katastra obce (327m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 ako Lednyche (ďalšie názvy: 1262 Ledniche, 1321 castrum Lednuche, 1341 Legniche, 1408 Lednycze, 1598 Lednicze, 1773 Lednice, 1920 Lednica). Pred rokom 1332 bola farnosťou. Od 15.storočia patrila panstvu Lednica. V roku 1465 uhorský kráľ Matej Korvín povýšil obec na kráľovské mesto a dal mu erb (v ňom panna s ovenčenou hlavou a vencom kvetov v ruke, podľa tradície zvaná Katarínka). Od roku 1471 malo zemepanské mestečko jarmočné právo. Koncom 16.storočia a začiatkom 17.storočia tu prebehla valaská kolonizácia, vznikali kopanice, samoty, salaše a horské osady. V polovici 17.storočia sa tu usadili českí bratia, s ktorými udržiaval styk Jan Amos Komenský, ktorý sa v obci zdržiaval v roku 1650. V 17. a 18.storočí dochádzalo k častým vzburám poddaných (najväčšia bola v roku 1758). V roku 1598 mala obec 44 domov, v roku 1784 mala 121 domov, v roku 1828 mala 112 domov, v roku 1869 mala 689 obyvateľov, v roku 1880 mala 704 obyvateľov, v roku 1890 mala 718 obyvateľov, v roku 1900 mala 729 obyvateľov, v roku 1910 mala 805 obyvateľov, v roku 1921 mala 752 obyvateľov, v roku 1930 mala 760 obyvateľov, v roku 1921 mala 752 obyvateľov, v roku 1930 mala 760 obyvateľov, v roku 1940 mala 826 obyvateľov, v roku 1948 mala 743 obyvateľov, v roku 1961 mala 1294 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.347 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí bol v obci panský majer, pivovar, dva mlyny, vápenka a lom. Začiatkom 20.storočia bola v obci píla, valcha a mlyny. Obyvatelia v 20.storočí pracovali v priemyselných závodoch v Lednických Rovniach, Púchove, Dubnici nad Váhom a Považskej Bystrici. Pracoval tu liehovar. Súčasná obec Lednica vznikla v roku 1960 spojením pôvodných obcí Lednica a Lednická Lehota, ktorá sa spomína v roku 1598 ako Lehotka penes Lednicze (ďalšie názvy: 1784 Lehota Váralya, 1808 Podzámska Lhota, 1920 Lednická Lehota). Obec Lednická Lehota založili na zákupnom práve v 14.storočí. V roku 1598 mala obec 24 domov, v roku 1784 mala 32 domov, v roku 1828 mala 32 domov, v roku 1869 mala 268 obyvateľov, v roku 1880 mala 302 obyvateľov, v roku 1890 mala 303 obyvateľov, v roku 1900 mala 333 obyvateľov, v roku 1910 mala 327 obyvateľov, v roku 1921 mala 337 obyvateľov, v roku 1930 mala 339 obyvateľov, v roku 1940 mala 366 obyvateľov a v roku 1948 mala 309 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.

História osídlenia územia

Sídliskové nálezy z mladej (mladšej) bronzovej doby z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. z okruhu lužickej kultúry.

Nálezy z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 a rímskej doby (0 – 380) z okruhu púchovskej kultúry (dýka rímskeho dôstojníka). Najviac pamiatok púchovskej kultúry pochádza z okolia hradu. Podobne ako nálezy z včasnoslovanského obdobia (500-675).

Nález žiarových hrobov s hlinenými nádobami vyplnenými popolom, drobnými bronzovými ozdobami a spálenými kosťami z pohrebnej hranice.

Zaujímavosti v obci a okolí

Hrad Lednica.

Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Kríž pred obcou.

Ľudová architektúra.

Pamätné tabule: Janovi Amosovi Komenskému, Janovi Amosovi Komenskému a Mikulášovi Drabíkovi.

Zaniknutý kostol.

Socha svätého Floriána.

Budova pálenice.

Príkostolný cintorín.

MCHÚ: PR Lednické bradlo, PR Lednické skalky.

Katarínkin prameň.

ÚEV: Šmatlová (SKUEV0809), Závlačná (SKUEV0802).

CHKO Biele Karpaty.

Turistické chodníky KST: 2692, 5582.