Lednické bradlo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Lednica.

Rozloha: 142.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1969 ako chránený prírodný výtvor. V roku 1986 bolo novelizované ako chránené nálezisko. Dôvodom vyhlásenia vtedy bola ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Celková výmera bola 14,28ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana vápencového bradla vypreparovaného z menej odolných slieňov. Na bizarné bralá sa viaže pestrá flóra a entomofauna. Na jednom z brál sa týčia sčasti spevnené zrúcaniny stredovekého hradu. Krajinotvorný, estetický objekt, významný i z geologického a geomorfologického hľadiska. Ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.