Závlačná (SKUEV0802)

Poloha: Nachádza sa v okrese Púchov, v katastri obce Lednica.

Rozloha: 11,4146ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017.

Dôvod vyhlásenia: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Teplomilné, silne zarastajúce lúky a pasienky s juhovýchodnou expozíciou, s bohatou faunou bezstavovcov, viazaných na nelesné biotopy a ich sukcesné štádiá.