Šmatlová (SKUEV0809)

Poloha: Nachádza sa v okrese Púchov, v katastri obce Lednica.

Rozloha: 20,8633ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Rozsiahly komplex zachovalých obhospodarovaných lúk v severnej časti Bielych Karpát na rozhraní Lednickej a Červenokamenskej doliny.