Rokoš (SKUEV0128)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obcí Kšinná, Omastiná, Uhrovec (miestne časti Látkovce a Uhrovec), Uhrovské Podhradie a Žitná-Radiša (miestna časť Žitná), a v okrese Prievidza, v katastri obcí Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou (miestne časti Diviaky nad Nitricou a Ješkova Ves nad Nitricou), Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany a Rudnianska Lehota.

Rozloha: 5.666,9786ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: jazýčkovec jadranský, poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, ohniváčik veľký, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna a podkovár malý.