Jankov vŕšok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Uhrovec v celku Strážovské vrchy na juhovýchodných svahoch vrchu Jankov vŕšok (533,1m).

Rozloha: 1.034.200m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 103,42ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana vzácneho územia v južnej časti Strážovských vrchov. Ochrana lesných porastov s dubom plstnatým, dubom cerovým, drieňom, miestami aj s borovicou lesnou, spolu s lesostepnými spoločenstvami na vápencovo-dolomitickom podklade. Výskyt chránených rastlinných druhov, bohatá lokalita unikátnej teplomilnej flóry, výskyt aj horských druhov. Na území sa početne vyskytujú vstavačovité rastliny ako napríklad vstavač purpurový, vstavač obyčajný a iné. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Rokoš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.