Rokoš (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obcí Omastiná a Uhrovské Podhradie a v okrese Prievidza, v katastri obcí Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou a Nitrianske Rudno.

Rozloha: 4.604.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Prievidza a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana významného krajinného rázu lesných, lúčnych a skalných spoločenstiev rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a kultúrno-výchovné ciele. Geologický podklad tvoria vápence a dolomity. Jedinečné lesné spoločenstvá s dubom plstnatým a borovicou sosnou v tesnej blízkosti sa nikde inde nevyskytujú. Rokoš je bralnatý, prevažne dolomitový vrchol so silne rozčlenenými svahmi. Je to jediná lokalita Západných Karpát, kde rastie súčasne borovica lesná i dub plstnatý. Prelínanie výskytu teplomilných, horských až vysokohorských druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé tu majú krajnú hranicu svojho rozšírenia na najjužnejšom predhorí Karpát. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Rokoš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.