Baské (SKUEV0274)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou v katastri obcí Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou a Šípkov, v okrese Prievidza, v katastri obce Valaská Belá, a v okrese Trenčín, v katastri obcí Dolná Poruba a Omšenie.

Rozloha: 4.032,5519ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Baske. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Baské. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, roháč obyčajný, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, medveď hnedý, rys ostrovid, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.