Žihľavník (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Omšenie.

Rozloha: 1.301.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Žihľavník-Baske. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Žihľavník.

Opis: Ochrana územia s krasovými javmi, pestrými biocenózami skál, s pôvodnými zachovalými lesnými porastami bučín až xerotermných dubín. Rastie tu aj chránený tis obyčajný. Výskyt väčšieho počtu vzácnych chránených druhov, ako teplomilnej, tak i výlučne horskej vápencovej kveteny a živočíšstva. Výskyt teplomilného hmyzu. Územie je využívané ako vedecko-výskumný objekt. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Baské, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.